Apply now

Apply for Job

Job Title:  Branch Head - Giám Đốc Chi Nhánh (Bình Dương)

Division:  Sales
Department:  Management
Location: 

Binh Duong, VN

Description: 

Part I: General Information 
Phần I: Thông tin chung

Job Title:            Branch Director (Hub Manager)
Chức danh        Giám đốc Chi nhánh
Report to:          Head of Sales Division
Cấp báo cáo:    Giám đốc Khối Kinh doanh
Subordinate:     Branch and assigned SIPs/Flex sales (in short: Branch)
Đơn vị quản lý: Chi nhánh và các SIPs/Flex sales (gọi chung là Chi nhánh)
Location:           HCM/ Hanoi/ Da Nang/ Bac Ninh/ Dong Nai/ Binh Duong
Địa bàn làm việc:    

 

Part II: Job Summary 
Phần II: Chức năng công việc

 

Branch Director (Hub Manager) is responsible ensure the management of all activities of the Branch in order to achieve the assigned KPIs on the basis of fully complying with laws and SVFC’s regulations.
Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm bảo đảm tất cả các hoạt động của Chi nhánh nhằm đạt được các chỉ tiêu được giao trên cơ sở tuân thủ các qui định của pháp luật và của SVFC.

 

Part III: Key Roles & Responsibilities
Phần III: Vai trò và trách nhiệm

 

1.    Business management/ Quản lý hoạt động kinh doanh:


1.1    Sales activities/ Hoạt động bán hàng:


-    Conduct business activities of products provided by SVFC from time to time
      Thực hiện hoạt động kinh doanh các sản phẩm do SVFC cung cấp theo từng thời kỳ
-    Build, organize, coordinate and supervise the implementation of direct sales at the Branch (hub) and assigned locations (spokes)
     Xây dựng, tổ chức, điều phối và giám sát việc thực hiện bán hàng tại Chi nhánh và khu vực trực thuộc Chi nhánh
-    Analyze market potential and local competitors to find business opportunities and develop new customers
    Phân tích tiềm năng thị trường và các đối thủ tại địa bàn để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và phát triển khách hàng mới
-    Do market survey and propose new products, new service areas
     Khảo sát nhu cầu thị trường và đưa ra những kiến nghị dòng sản phẩm mới, khu vực phục vụ mới

 

1.2    Credit Operations/ Thẩm định và phê duyệt:


-    Collect documents, analyze, underwrite and appraise loans for customers in compliance with the provisions of law and SVFC
     Thực hiện thu thập hồ sơ, phân tích, thẩm định và phê duyệt khoản vay cho khách hàng tuân thủ theo quy định của pháp luật và của SVFC
-    Guide customers through loan procedures
     Hướng dẫn khách hàng các thủ tục cho vay.    
-    Manage and supervise customers after lending
     Thực hiện quản lý, giám sát khách hàng sau khi cho vay

 

1.3    Collection Management/ Quản lý hoạt động thu hồi nợ:


-    Responsible for the collection performance of branch base on given collection target.
     Chịu trách nhiệm về hiệu quả thu hồi nợ dựa theo chỉ tiêu thu hồi nợ được giao cho chi nhánh.
-    Responsible for workforce and daily activities of collector under branch
     Chịu trách nhiệm về xây dựng và quản lý lực lượng nhân sự thu hồi nợ của chi nhánh.
-    Handle and escalating any complaint, integrity issue or fraud cases found to Head of Collection
     Xử lý và báo cáo mọi vấn đề về khiếu nại, tính trung thực hoặc các trường hợp gian lận bị phát hiện cho Giám đốc Khối Thu hồi nợ
-    Ensure process compliance to minimize incident and be strong 1st line of defence, including QC and Audit check
     Đảm bảo tính tuân thủ để hạn chế sự cố phát sinh và chịu trách nhiệm đầu tiên cho các vấn đề QC và Audit. 
-    Proactively manage Business Continuity Plan to improve capability and incident response time
     Chủ động kiểm soát kế hoạch kinh doanh liên tục để cải thiện năng lực và thời gian xử lý các sự cố có thể phát sinh.

 

1.4    Branch operation management/ Quản lý hoạt động vận hành Chi nhánh:


-    Manage and control revenues and expenditures, internal procurement related to lending activities, asset management at the Branch
     Quản lý và kiểm soát các khoản thu chi, mua sắm nội bộ liên quan đến hoạt động cho vay, quản lý tài sản tại Chi nhánh 
-    Manage and control compliance, monitor and store records and documents at the Branch.
     Quản lý, kiểm soát việc tuân thủ, giám sát và lưu trữ hồ sơ, chứng từ tại Chi nhánh
-    Identify, control and handle risks related to the Branch's activities
      Nhận diện, kiểm soát và xử lý rủi ro liên quan đến các hoạt động của Chi nhánh
-    Report and evaluate the quality of lending activities, appraisal and debt collection at the Branch
     Báo cáo và đánh giá chất lượng hoạt động cho vay, thẩm định và thu hồi nợ tại Chi nhánh
-    Bring harmonious and united action to achieve the common objectives of each function and organizational objectives. 
     Tối ưu hóa và thống nhất trong hành đồng giữa các phòng ban chức năng để hoàn thành mục tiêu chung cho công ty.
-    To motivate employees working in different functions to contribute maximum efforts in the  performance of their tasks as well as their efforts are not in conflict with each other, regulation, and compliance. 
     Thúc đẩy năng suất làm việc của tất cả các phòng ban tại chi nhánh, đồng thời đảm bảo tính tuân thủ và các quy định về mâu thuẫn quyền lợi.
-    To maintain good communication with all functions to find out and fix issue promptly.
      Duy trì việc trao đổi thongs tin với tất cả các phòng ban chức năng trong chi nhánh để kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh.
-    To cooperate with relevant division regard to office leasing contract, including working with landlord to extend the contract, find new offices…etc.
      Phối hợp với các khối có liên quan trong vấn đề ký kết hợp đồng thuê văn phòng, bao gồm phối hợp với chủ nhà về việc gia hạn hợp đồng, tìm văn phòng mới…v.v.

 

2.    Human Resource management/ Quản lý nhân sự:


-    Manage headcounts and activities of human resource at the Branch
     Quản lý định biên và hoạt động của nhân sự tại Chi nhánh
-    Coordinate with relevant departments to organize recruitment
     Phối hợp với các phòng ban có liên quan tổ chức tuyển dụng nhân sự
-    Mentor, train, and evaluate employee performance to develop, recognize and retain employees
      Hướng dẫn, đào tạo và đánh giá kết quả công việc của nhân sự nhằm phát triển, ghi nhận và giữ chân nhân sự.

 

3.    Relationship establishment with local authorities/ Thiết lập quan hệ với chính quyền địa phương:


-    Representing the company, building and maintaining the image of SVFC in the area
     Đại diện cho Công ty, xây dựng và duy trì hình ảnh của SVFC trên địa bàn
-    Join industry associations to build relationships with the local community.
     Tham gia các hiệp hội ngành nghề để xây dựng mối quan hệ với cộng đồng địa phương
-    Implement and manage CSR activities implemented by SVFC in the area
      Triển khai và quản lý các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp do SVFC triển khai trên địa bàn
-    Maintain close relationships with all levels, departments, divisions, branches and mass organizations in the locality
     Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cấp, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương
-    To be incharge of welcoming Local Gorverment, SBV, visiting of CEO, SMT…etc and handling other requirement of local authorities. 
      Phụ trách đón tiếp các cơ quan chính quyền địa phương, các phái đoàn thanh tra, tổng giám đốc, thành viên ban quản trị …v.v và giải quyết các yêu cầu từ chính quyền địa phương.

 

Part IV: Job requirements
Phần IV: Yêu cầu công việc

 

1.    Education background/Trình độ học vấn    

 

-    Graduated from University with major in Banking and Finance; Foreign Trade; Economics or economic related disciplines.
     Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính & Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc các ngành liên quan đến kinh tế.


2.    Minimum Experience/Kinh nghiệm làm việc


-    At least 8 years of experience in Banking and related fields in Sales, Underwriting and Collection, of which at least 4 years in the position of Manager/ Senior Manager experience, preferably in Consumer Finance, Banking or other relevant business sector. 
    Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng và các lĩnh vực liên quan đến Bán hàng, Thẩm định tín dụng và Thu hồi nợ, trong đó có ít nhất 4 năm ở vị trí Quản lý/Quản lý cấp cao, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Tiêu dùng, Ngân hàng hoặc liĩnh vực kinh doanh có liên quan.

 

3. Knowledge, Competencies, Skills/Kiến thức, Năng lực, Kỹ năng


-    Analytical, problem solving, interpersonal, communication.
     Phân tích, giải quyết vấn đề, thấu hiểu giữa các cá nhân, giao tiếp
-    Ability to effectively operate and lead a high-performance team in a fast-paced environment. 
     Có khả năng điều hành hiệu quả và lãnh đạo một nhóm hiệu suất cao trong môi trường làm việc có nhịp độ nhanh.
-    Strong interpersonal skills and ability to deal effectively with a diversify of individuals at all organization levels
     Kỹ năng xã hội mạnh và có khả năng dung hòa hiệu quả với sự đa dạng của các cá nhân ở tất cả các cấp tổ chức
-    Integrity, innovative, customer service, collaborative
     Trung thực, luôn đổi mới, dịch vụ khách hàng, hợp tác hiệu quả.
-    Confident, aggressive and have a flair for Team Management
     Tự tin, năng nổ và có khả năng Quản Lý Đội Nhóm.
-    PC proficiency and excellent organization skills
     Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và kỹ năng tổ chức.
-    Excellent oral and written communication skills in both English and Vietnamese.
     Kỹ năng giao tiếp và viết ở mức xuất sắc trong cả tiếng Anh và tiếng Việt.
-    Integrity, innovative, customer service, collaborative
    Trung thực, luôn đổi mới, dịch vụ khách hàng, hợp tác hiệu quả.
 

Apply now

Apply for Job